Terms of use

Brukervilkår

Hotwire forbeholder seg retten til å endre disse brukervilkårene, og din fortsatte bruk av dette nettstedet vil reguleres av brukervilkårene som gjelder på tidspunktet for bruken din.

Du finner flere opplysninger om Hotwire på http://www.hotwire.com/no/about

GENERELLE VILKÅR

Varsel om opphavsrett

Du forstår at alt innhold som finnes på dette nettstedet, som blant annet opplysninger, data, programvare (som definert under), fotografier, grafiske oversikter, videoer, skrifttyper, tegninger, musikk, lyd, bilder, illustrasjoner, kart, design, ikoner, materiale og samlinger i skriftlig og annen form (kjent som «innhold») er underlagt den intellektuelle eiendomsretten og opphavsretten til Hotwire og/eller diverse tredjeparter («tilbydere»). Gjengivelsen eller lagringen av allerede eksisterende eller fremtidig innhold på dette nettstedet, og da i alle former, medier og teknologiske former, reguleres av alle gjeldende lover, som blant annet den amerikanske Copyright Act av 1975, tittel 17 i United States Code.

Vilkår for anklager vedrørende opphavsretten

Dersom du, i god tro, mener at materialet på nettstedet vårt krenker opphavsretten din, kan du (eller representanten din) sende oss et skriftlig varsel som inneholder følgende opplysninger:

 • En klar identifikasjon av det beskyttede materialet du hevder krenker opphavsretten.
 • En klar identifikasjon av materialet du hevder krenker opphavsretten, og opplysninger som vil gjøre det mulig for oss å finne det aktuelle materialet på nettstedet, som for eksempel en kobling til materialet.
 • Dine kontaktopplysninger, og da helst også en e-postadresse og et telefonnummer, slik at vi kan svare på anklagen din.
 • En erklæring hvor det slås fast at du «mener, i god tro, at bruken av materialet som hevdes å være i strid med opphavsretten ikke er autorisert av opphavsrettens eier, av representanten for denne, eller av loven.»
 • En erklæring hvor det slås fast at «opplysningene i varselet er korrekte, og med visshet om at å avgi falsk forklaring er straffbart, har den klagende parten autorisasjon til å handle på vegne av eieren av den eksklusive rettigheten som påstås å være krenket.»
 • Varselet må være undertegnet av personen som har autorisasjon til å handle på vegne av eieren av den eksklusive rettigheten som påstås å være krenket.

Varsler som gjelder dette nettstedet, bør sendes via e-post til hotwire-copyright@hotwire.com eller via post til følgende adresse:

IP/Trademark Counsel
Hotwire, Inc.
c/o NRAI
2030 Main St.
Suite 1030
Irvine, CA 92614
(425) 679-3756

Vi vil se gjennom og ta opp til behandling alle varsler som oppfyller kravene over.

 • Vi foreslår at du rådfører deg med din juridiske rådgiver før du inngir et varsel eller svar på anklage. Vær samtidig oppmerksom på at du kan være sivilrettslig ansvarlig dersom du kommer med en falsk anklage for krenking av opphavsretten.

Programvare som er tilgjengelig på dette nettstedet

All programvare som er tilgjengelig for nedlasting på dette nettstedet («programvare») er underlagt opphavsretten til Hotwire-foretakene og/eller våre respektive tilbydere. Bruken din av slik programvare reguleres av vilkårene i lisensavtalen for sluttbrukere, hvis denne eksisterer, sammen med eller inkludert i programvaren («lisensavtale»). Du kan ikke installere eller bruke programvare som følges av eller inkluderer en lisensavtale, såfremt du ikke først godtar vilkårene i lisensavtalen. For programvare som er gjort tilgjengelig for nedlasting på dette nettstedet men uten en tilhørende lisensavtale gir vi deg, brukeren, herved en begrenset, personlig og ikke-overførbar lisens til å bruke programvaren for å se og på annen måte bruke dette nettstedet i overensstemmelse med disse vilkårene, og ikke for noe annet formål.

Vær oppmerksom på at all programvare, og da blant annet alle HTML- og Active X-kontroller som finnes på dette nettstedet, eies av Hotwire-foretakene og/eller våre respektive tilbydere og er beskyttet av lovbestemmelser om opphavsrett og internasjonale traktatbestemmelser. Gjengivelser eller ny utdeling av programvaren er uttrykkelig forbudt og kan føre til strenge sivilrettslige og strafferettslige straffer. Brudd på dette vil bli forfulgt i størst mulig grad.

Uten begrensninger i forhold til det forutgående er kopiering eller gjengivelser av programvaren til andre servere eller steder for videre gjengivelse eller ny utdeling uttrykkelig forbudt. Programvaren er kun garantert, dersom dette er tilfellet, i overensstemmelse med vilkårene i lisensavtalen.

Foretakets identifikasjon og varemerker

Alt innholdet på dette nettstedet er: © 2013 Hotwire, Inc. Med enerett. Hotwire, Inc. er ikke ansvarlig for innhold på nettsteder som drives av andre enn Hotwire, Inc. Hotwire, Hotwire.com, 4-stjerners hoteller. 2-stjerners priser, Hot Fare, Hot Rate, Heads in Beds, Travel Ticker, Tripstarter, Our Mission: Heads in Beds og Hotwire-logoen er enten registrerte varemerker eller varemerker underlagt Hotwire, Inc. («varemerker»). Andre logoer og produkter og foretaksnavn som nevnes her, kan være varemerkene til sine respektive eiere. Bildene på nettstedet er inkorporerte kun for å vises og kan ikke lagres eller lastes ned i noe som helst format.

Du kan ikke bruke, kopiere, gjengi, publisere på nytt, laste opp, sende inn, oversende, distribuere eller endre varemerkene på noen som helst måte, og da heller ikke som en del av annonser eller reklame som vedrører distribusjon av materiale på dette nettstedet, uten at Hotwire på forhånd i skriftlig form har godkjent dette. Bruken av varemerkene på et annet nettsted eller et datanettverk er forbudt. Hotwire forbyr bruken av varemerker i form av hyperkoblinger på, eller som fører fram til, andre nettsteder, såfremt ikke etableringen av slike koblinger på forhånd og i skriftlig form er godkjent av Hotwire.

Bruken av nettstedet

Du står for og garanterer at du: I) er myndig og kan ha juridiske forpliktelser i forbindelse med ansvar du kan ha som følge av bruken av dette nettstedet, II) vil bruke dette nettstedet i overensstemmelse med disse vilkårene og kun for lovmessige formål, III) kun vil bruke dette nettstedet for å utføre lovlige bestillinger for deg selv eller for en annen person som du har fullmakt til å handle på vegne av. Du samtykker videre til å oppdatere opplysningene dine vedrørende medlemskapet ditt umiddelbart ved endringer (dersom disse oppstår) for at opplysningene skal være gjeldende, fullstendige og korrekte. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å nekte enhver, når som helst og av en hvilken som helst grunn, som blant annet brudd på disse brukervilkårene, adgang til dette nettstedet og til tilbudene vi tilbyr.

Bruksbegrensning

Dette nettstedet er beregnet på personlig og ikke-kommersiell bruk. Uavhengig av om du har et kommersielt formål eller ikke samtykker du til å ikke:

 • bruke roboter, edderkopper, kopieringsverktøy eller andre automatiske midler eller manuelle prosesser for å få tilgang til, overvåke eller kopiere innhold eller opplysninger på dette nettstedet uten en uttrykkelig skriftlig tillatelse til dette på forhånd fra Hotwire;
 • omgå eller på annen måte krenke begrensningene i enhver «robot exclusion header» eller annet middel som brukes for å kontrollere adgangen til dette nettstedet;
 • utføre handlinger som pålegger eller kan pålegge, etter Hotwires skjønn, en urimelig eller uforholdsmessig stor byrde på nettstedets infrastruktur;
 • sette opp dypkoblinger til noen del av dette nettstedet (blant annet kjøpeprosessen for en hvilken som helst av reisetjenestene) for et hvilket som helst formål uten en uttrykkelig skriftlig tillatelse til dette på forhånd fra Hotwire;
 • ramme inn, gjenspeile eller på annen måte inkorporere noen del av dette nettstedet på et annet nettsted uten vår skriftlige tillatelse til dette på forhånd.

Du kan kun bruke dette nettstedet for å komme med legitime bestillingsforespørsler av produktene eller tjenestene som tilbys (hver og en «forespørsel») og kan ikke bruke dette nettstedet for å rette spekulative, falske eller straffbare forespørsler eller forespørsler før behovet er tilstede.

Det er et lovbrudd å sende inn en forespørsel under et falsk navn eller med et ugyldig kredittkort. Vær oppmerksom på at selv om du ikke gir oss ditt virkelige navn, vil nettleseren din sende oss en unik internettadresse som kan brukes av utøvende myndigheter for å identifisere deg. Brukere som bryter loven, vil bli forfulgt etter alle anvendbare lovbestemmelser.

Det gis tillatelse til å kopiere elektronisk og skrive ut deler av dette nettstedet kun i forbindelse med det formålet å bruke dette nettstedet som et sted for å kjøpe reiser. All annen bruk av materiale eller innhold på dette nettstedet, som blant annet gjengivelse for et annet formål enn det som er nevnt over, er uten en skriftlig tillatelse på forhånd fra Hotwire forbudt. Mer spesifikt samtykker du til å ikke bruke, gjengi, endre, tilpasse, oversette, kopiere, distribuere, oversende, publisere, autorisere, avlede arbeider av, vise offentlig, yte, overføre eller selge eller selge på nytt opplysninger, programvare, produkter eller tjenester fra dette nettstedet, unntatt når dette er uttrykkelig godkjent av Hotwire.

Regler og begrensninger knyttet til tilbyder

Ekstra vilkår for tilbyderne kan være knyttet til bestillingen din og kjøpet av produkter og tjenester som du velger. Pass på å lese gjennom disse ekstra vilkårene. Du samtykker til å rette deg etter vilkårene for kjøp som er fastsatt av alle tilbyderne som du velger å inngå avtaler med, som blant annet betaling av alle beløp når disse forfaller og å rette deg etter tilbyderens regler og begrensninger vedrørende tilgjengeligheten og bruken av priser, produkter eller tjenester.

Du er inneforstått med at brudd på tilbyderens regler og begrensninger kan føre til kansellering av bestillingen(e) din(e), at du nektes adgang til de gjeldende produktene eller tjenestene, at du taper penger som du har betalt for denne/disse bestillingen(e), og/eller at vi belaster deg med eventuelle kostnader som måtte oppstå som følge av et slikt brudd.

Hotwires bestillinger til standardpriser leveres av Travelscape.

Reisemål

Selv om de fleste reisene, og da også reiser til reisemål i utlandet, er problemfri, kan reiser til visse reisemål innebære en større risiko enn andre. Vi oppfordrer brukerne våre til å lese gjennom reiseforbud, varsler, kunngjøringer og råd som utstedes av regjeringen deres før de bestiller overnatting, og spesielt ved reiser til reisemål i utlandet.

Selv om vi tilbyr overnattingssteder på spesielle reisemål, står vi ikke for og garanterer ikke at reiser til slike steder kan anbefales eller er risikofrie, og Hotwire-foretakene er ikke ansvarlige for eventuelle skader eller tap som måtte oppstå som følge av reiser til slike reisemål.

Anmeldelser, kommentarer og andre innsendelser

Vi kan oppfordre deg til å dele kommentarene og spørsmålene dine med oss, men vi kan ikke alltid svare på alle. Vær oppmerksom på at når du sender inn innhold til dette nettstedet, som blant annet hotellanmeldelser, spørsmål, kommentarer, forslag, ideer eller liknende som en del av noe du sender inn («innsendelser»), via e-post, på dette nettstedet eller på annen måte, gir du samtidig Hotwire-foretakene med samarbeidspartnere, samarbeidspartnere og/eller tilknyttede nettsteder som vi tilbyr tjenester gjennom («Hotwires samarbeidspartnere») en ikke-eksklusiv, royaltyfri, fast, overførbar og ugjenkallelig rett, som fullt ut kan gis til andre, til å a) bruke, gjengi, endre, tilpasse, oversette, kopiere, distribuere, oversende, publisere, avlede arbeider fra og vise offentlig, yte og overføre slike innsendelser verden over i alle medier, som allerede er kjent eller oppstår i fremtiden; og b) bruke navnet du sender inn sammen med slike innsendelser. Du forstår at Hotwire kan velge å legge til elementer i kommentarene eller anmeldelsene dine (for eksempel legge til navnet og hjembyen sin i en hotellanmeldelse du sender inn) etter eget skjønn, og at slike innsendelser kan deles med samarbeidspartnerne våre. Du gir videre Hotwire retten til å forfølge alle fysiske og juridiske personer som krenker dine eller Hotwires rettigheter i innsendelsene gjennom et brudd på denne avtalen (som defineres under «Hele avtalen» under). Du forstår og samtykker til at innsendelsene ikke er konfidensielle og ikke underlagt eiendomsretten. Hotwire endrer ikke innsendelsene, og så langt dette er i tråd med loven, vil ikke Hotwire på noen måte være ansvarlig eller erstatningspliktig for innsendelser som publiseres eller sendes inn av deg eller den videre bruken eller distribusjonen av disse. Vi er ikke forpliktet til å publisere innsendelsene dine, og vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å avgjøre hvilke innsendelser som skal publiseres på nettstedet. Vi forbeholder oss retten til, av en hvilken som helst grunn og etter Hotwires eget skjønn, å nekte å publisere eller fjerne (uten varsel) alle innsendelser. Blant annet omfatter dette situasjoner hvor Hotwire mottar en klage fra en tredjepart og/eller har grunn til å tro at det foreligger et brudd på disse brukervilkårene. Dersom du ikke aksepterer disse brukervilkårene, må du ikke sende oss noe materiale. Hotwire verken kontrollerer, går god for eller godkjenne anmeldelsene eller kommentarene som kommer til uttrykk i innsendelsene, som reflekterer de personlige meningene til personene som sender disse inn. Alle avgjørelser som foretas på bakgrunn av andre personers innsendelser som er blitt publisert på nettstedet, skjer på egen risiko.

Vær oppmerksom på at vi ikke påtar oss noe ansvar for kontrollen av uanmodede ideer i forbindelse med virksomheten vår (som ideer til produkter eller annonser), og vi vil ikke være erstatningspliktige som følge av likheter mellom disse ideene og materiale som kan komme til å dukke opp i fremtidige Hotwire-ordninger.

Du er fullt ut ansvarlig for innholdet av innsendelsene dine (spesielt, men ikke kun, for anmeldelser som sende inn på dette nettstedet). Det er forbudt, og du står for og representerer at du ikke skal overta, publisere eller oversende følgende til eller fra dette nettstedet: I) innsendelser som med vitende og vilje eller på en uforsvarlig måte er blitt publisert, og som kan krenke eller fornærme personer eller virksomheten til disse, og da særlig usant, ondsinnet, ulovlig, truende, ærekrenkende, obskønt, pornografisk eller grovt materiale eller innhold eller innhold eller materiale som med rimelighet kan forstås på en av disse måtene; II) annet materiale eller innhold som ville krenke retten til offentliggjøring og/eller personvernet eller som ville bryte loven; III) alt kommersielt materiale eller innhold (som blant annet donasjoner, annonsering eller markedsføring av varer og tjenester); og IV) alt materiale eller innhold som gjør inngrep i, anvender på en uriktig måte eller krenker en opphavsrett, et varemerke, en patentrett eller annen eiendomsrett som en tredjepart måtte ha. Videre står du for og garanterer at a) du eier eller på annen måte kontrollerer alle rettighetene til alt du sender inn; b) at datoen for publiseringen av innsendelsene er korrekt; og c) at du ikke vil handle på noen måte som bedrar eller forleder og ikke vil delta i eller oppfordre til straffbare eller ulovlige aktiviteter.

Du er ene og alene ansvarlig for skader som oppstår som følge av brudd på de foregående restriksjonene eller for annen skade som oppstår på grunn av publiseringen din av innhold på dette nettstedet. Du forstår at Hotwire kan utøve rettighetene sine (for eksempel bruke, publisere, slette) på alt innhold du sender inn, uten å varsle deg.

Dersom du vil klage på en innsendelse som er publisert på dette nettstedet, bør du skrive klagen ned (og oppgi så mange opplysninger som mulig om omstendighetene) og sende den til customersupport@hotwire.com. Hotwire forbeholder seg retten til å be om flere opplysninger i forhold til naturen til klagene og kan, om nødvendig, be deg om å verifisere identiteten din.

Du finner Hotwires vilkår i forhold til påstander fra tredjeparter om at innholdet på nettstedet, som blant annet innholdet i innsendelsene, gjør inngrep i opphavsretten til en tredjepart, under seksjonen «Vilkår for anklager vedrørende opphavsretten» i disse brukervilkårene.

Personvern

Du bekrefter at du har lest, forstått og samtykker til Hotwires Personvernerklæring, vilkårene du finner her, og samtykker til at vilkårene i denne erklæringen er rimelige og tilfredsstillende for deg.

Ingen garantier

Såfremt ikke en tilbyder har godtatt noe annet, tilbys alle produkter, tjenester, råd, varer og opplysninger som er tilgjengelige via dette nettstedet, «som de er», «i den grad de er tilgjengelige» og uten garantier eller vilkår av noe slag, det være seg uttrykte eller underforståtte, annet enn de som er lovpålagte, og da blant annet garantier for at tilbyderen rettmessig kan selge produktene eller tjenestene, eller underforståtte garantier for at produktenes eller tjenestenes stand, kvalitet eller egnethet for et bestemt formål stemmer overens med kundenes rimelige forventninger. I tillegg til det som er nevnt over gir Hotwire-foretakene ingen garantier eller vilkår I) vedrørende aksepten av forespørsler; II) for at brukeren vil få den lavere prisen på produkter og/eller tjenester som er tilgjengelige via dette nettstedet; III) vedrørende tilgjengeligheten av produkter og/eller tjenester via dette nettstedet eller, hvor dette er aktuelt, samarbeidende selger eller salgssted; IV) for at bruken av dette nettstedet og all programvare, alle produkter og alle tjenester forbundet med dette nettstedet vil være feilfrie; V) vedrørende resultatene som kan oppnås gjennom bruken av dette nettstedet; VI) for at opplysningene, innholdet, dataene, tjenestene, rådene eller varene som er tilgjengelige via dette nettstedet er komplette, nøyaktige, pålitelige eller kvalitetsmessig gode; VII) vedrørende nøyaktigheten av eller innholdet i hotellrangeringene som vises på dette nettstedet, som kun er ment som generelle retningslinjer; VII) vedrørende ytelsen eller den manglende ytelsen av dette nettstedet, og da blant annet ytelsen eller den manglende ytelsen i forbindelse med eller som en følge av at tiden går. Du samtykker uttrykkelig til at bruken av dette nettstedet skjer på egen risiko. Endringer av opplysningene på nettstedet skjer periodisk. Hotwire-foretakene og/eller deres respektive tilbydere kan utføre forbedringer og/eller endringer på dette nettstedet når som helst.

Generell ansvarsbegrensning

SÅ LANGT DETTE ER I TRÅD MED LOVEN, ER IKKE HOTWIRE-FORETAKENE, HOTWIRES SAMARBEIDSPARTNERE OG DERES RESPEKTIVE TILBYDERE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIGE FOR INDIREKTE, SPESIELLE, EKSEMPLARISKE, STRAFFENDE, UFORUTSETTE ELLER PÅFØLGENDE SKADER AV NOE SLAG, UAVHENGIG AV OM DISSE OPPSTÅR SOM FØLGE AV KONTRAKTSBRUDD, TORT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNET SOM OPPSTÅR SOM EN FØLGE AV ELLER PÅ NOEN MÅTE ER TILKNYTTET BRUKEN AV DETTE NETTSTEDET ELLER FORSINKELSE ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE DETTE NETTSTEDET; ELLER FOR OPPLYSNINGER, PROGRAMVARE, PRODUKTER ELLER TJENESTER SOM SKAFFES VIA DETTE NETTSTEDET ELLER SOM PÅ ANNEN MÅTE OPPSTÅR SOM EN FØLGE AV BRUKEN AV DETTE NETTSTEDET (SOM BLANT ANNET TAP AV BRUK, DATA, FORDELER, RABATTER ELLER MULIGHETER), SELV OM PARTEN ER BLITT VARSLET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

Hotellene og andre leverandører som tilbyr reiser eller andre tjenester via dette nettstedet er uavhengige kontrahenter og ikke representanter for eller ansatte hos Hotwire-foretakene og Hotwires samarbeidspartnere. Hotwire-foretakene og Hotwires samarbeidspartnere er ikke ansvarlige for handlinger, feil, utelatelser, garantier, kontraktsbrudd eller skjødesløshet fra slike hoteller og andre leverandører eller for personskader, død, skade på eiendom eller andre skader eller kostnader som oppstår som følge av dette. Hotwire-foretakene og Hotwires samarbeidspartnere er videre ikke ansvarlige for og vil ikke gi refusjon i forbindelse med skader og/eller forsinkelser på grunn av tilbyderens kanselleringer, overbooking, underskudd, sykdom, tyverier, arbeidstvister, maskinsammenbrudd, karantene, restriksjoner fra regjeringen, været eller andre årsaker som ligger utenfor Hotwire-foretakene eller Hotwires samarbeidspartneres kontroll. De har videre intet ansvar for ekstra utgifter, utelatelser, forsinkelser, omdirigeringer eller handlinger fra myndighetenes side. Hotwire-foretakene og Hotwires samarbeidspartnere er ikke ansvarlige for tilbydernes brudd på garantier, og da blant annet underforståtte garantier for egnetheten i forbindelse med et bestemt formål eller for salgbarheten, og Hotwire-foretakene og Hotwires samarbeidspartnere er heller ikke ansvarlige for urettmessige handlinger fra en tilbyder (og da blant annet ikke ansvarlige for forvoldt skade) eller for noe produkt og/eller noen tjeneste som er tilgjengelig via dette nettstedet. Hotwire-foretakene og Hotwires samarbeidspartnere er ikke ansvarlige for eventuelle tilbyderes manglende oppfyllelse av disse brukervilkårene eller for eventuelle tilbyderes manglende oppfyllelse av gjeldende lovbestemmelser, og da blant annet lover som regulerer salget av, garantien for og tilbakeføringen av varer. I den grad det er tillatt av gjeldende lov samtykker du til at du vil fremsette et krav som oppstår som følge av, eller som er relatert til, adgangen eller bruken din av dette nettstedet, innen to (2) år etter datoen som kravet oppstod på eller ble til på for at ikke kravet skal anses som ugjenkallelig frafalt.

Bortsett fra i forhold til ansvar for død eller personskade, som ingen begrensninger gjelder for, og uavhengig av begrensningene over, er Hotwire-foretakene og Hotwires samarbeidspartnere eller deres respektive tilbydere ansvarlige for alle direkte tap eller skader, uavhengig av om disse oppstår som følge av kontraktsbrudd, tort, objektivt ansvar eller på annen måte, som oppstår som følge av eller på noen måte i forbindelse med noen av tilfellene som er beskrevet over. Ansvaret som Hotwire-foretakene, Hotwires samarbeidspartnere og deres respektive tilbydere måtte ha, vil likevel ikke i noe tilfelle og samlet sett for en omstendighet eller for en serie av omstendigheter overstige a) avgiften eller kostnaden du betalte til Hotwire i forbindelse med denne/disse transaksjonen(e) på dette nettstedet som kravet oppstår på bakgrunn av, eller b) ett hundre amerikanske dollar (100,00 USD). Dette har ingen effekt på dine lovebestemte rettigheter som forbruker.

Ansvarsbegrensningen gjenspeiler fordelingen av risiko mellom partene. Begrensningene som er nevnt i denne seksjonen, vil bestå og gjelde selv om formålet med et eventuelt begrenset middel som nevnt i disse vilkårene ikke skulle være oppfylt. Ansvarsbegrensningene som er nevnt i disse vilkårene, tjener til fordel for Hotwire-foretakene og Hotwires samarbeidspartnere og/eller deres respektive tilbydere.

Enkelte nasjonale lover, i den grad disse anses for å gjelde, og på tross av de utvalgte lovbestemmelsene til Delaware som nevnt (under), tillater ikke ansvarsbegrensninger, og i slike tilfeller vil ikke de forutgående begrensningene gjelde for deg. Disse brukervilkårene og den forutgående ansvarsfraskrivelsen har ingen effekt på obligatoriske, juridiske rettigheter som ikke kan ekskluderes gjennom gjeldende lov.

Tredjeparter

Dersom du bruker dette nettstedet for å sende inn forespørsler for eller på vegne av en tredjepart («tredjepart»), er du ansvarlig for feil i forhold til nøyaktigheten av opplysningene som oppgis i forbindelse med slik bruk. Du må dessuten informere tredjeparten om alle brukervilkårene som gjelder for alle produktene eller tjenestene som kjøpes via dette nettstedet, og da også om alle regler og begrensninger som gjelder for disse.

Erstatning

Du samtykker til å forsvare og erstatte Hotwire-foretakene, Hotwires samarbeidspartnere og/eller deres respektive leverandører og funksjonærer, direktører, ansatte og representanter alle krav, fordringer, gjenervervelser, tap, skader, bøter, straffegebyrer eller andre kostnader eller utgifter av noe slag, og da blant annet rimelige advokathonorarer og revisjonskostnader, som er forårsaket av tredjeparter som følge av:

 • at du bryter disse brukervilkårene eller dokumentene som det refereres til her,
 • at du bryter loven eller krenker rettighetene til en tredjepart,
 • bruken din av dette nettstedet, eller
 • bruken din av dette nettstedet for, eller på vegne av, en tredjepart.

Koblinger til andre nettsteder og tjenester

I den grad dette nettstedet inneholder koblinger til tjenester og kilder som drives av andre parter enn Hotwire, må saker tilknyttet slike tjenester eller kilder rettes mot den aktuelle tilbyderen av tjenester eller kilder utenfor Hotwire. Slike koblinger tilbys kun som referanse. Ingen av Hotwire-foretakene eller Hotwires samarbeidspartnere står for eller garanterer at opplysningene eller innholdet som finnes på nettstedene til disse tjenestene og kildene utenfor Hotwire er nøyaktige eller fullstendige, og de er ikke ansvarlige for bruken din av disse nettstedene. Tjenestene og kildene utenfor Hotwire er ikke på noen måte relaterte til Hotwire og er verken Hotwires ansatte eller representanter. Inkluderingen av slike koblinger på Hotwires nettsted er ikke synonymt med at Hotwire slutter seg til materialet på slike nettsteder eller assosierer seg med handlingene til disse.

Avslutning av bruken

Brukerens adgang til hele eller deler av dette nettstedet kan bli avsluttet eller midlertidig stengt når som helst, uten varsel og av en hvilken som helst grunn.

Betalingsmåter

Alle bestillingsforespørsler må sendes inn sammen med et kredittkort fra en av de viktigste kredittkortutstederne, såfremt ikke annet går uttrykkelig frem.

Diverse

Overskriftene i disse brukervilkårene er kun valgt av bekvemmelighetsmessige grunner og verken begrenser eller definerer på noen som helst måte vilkårene og bestemmelsene i disse brukervilkårene.

Ingen av Hotwire-foretakene eller Hotwires samarbeidspartnere er ansvarlige for feil eller forsinkelser som oppstår under behandlingen av en forespørsel på grunn av at du har oppgitt feil e-postadresse til oss eller på grunn av andre tekniske problemer utenfor deres kontroll.

Hotwire kan, og du kan ikke, tildele, overdra, overta en del av eller delegere videre rettigheter, oppgaver eller forpliktelser som nevnt her.

Du samtykker til at det ikke eksisterer noen fellesforetak, inngåtte samarbeider, ansettelser eller delegasjonsforhold mellom deg og foretakene som samarbeider med Hotwire som følge av denne avtalen eller bruken av dette nettstedet.

Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig nevnt her, er forbeholdt Hotwire.

Har du problemer i forhold til kundeservice, kan du kontakte customersupport@hotwire.com eller ringe oss på 80 01 72 28.

Revidert 1. september 2011
2013 Hotwire, Inc. Alle rettigheter forbeholdt.

Hele avtalen

Disse brukervilkårene, sammen med personvernerklæringen og vilkårene som finnes her eller som det refereres til her, utgjør hele avtalen («avtalen») mellom deg og Hotwire knyttet til dette emnet og erstatter alle forutgående forståelser eller avtaler (både muntlige og skriftlige) vedrørende emnet, og de kan ikke rettes på eller endres, med unntak av når dette skjer i skriftlig form eller når slike rettelser eller endringer gjøres tilgjengelige på dette nettstedet. Ingenting i denne klausulen begrenser eller utelukker erstatningsplikt ved bedrageri. En trykt versjon av denne avtalen og av varsler som er gitt i elektronisk form skal være tillatt i juridiske og administrative prosesser, som er basert på eller relatert til denne avtalen, i samme grad og være underlagt samme vilkår som andre forretningsdokumenter og annen dokumentasjon som opprinnelig er fremskaffet og oppbevart i trykt form. Dersom en bestemmelse i denne avtalen viser seg å være ugyldig eller ulovlig eller strider mot gjeldende lovgivning, som blant annet ansvarsfraskrivelsene og -begrensningene som nevnt over, vil den ugyldige eller lovstridige bestemmelsen anses som erstattet av en gyldig, lovlig bestemmelse som stemmer mest mulig overens med formålet bak den opprinnelige bestemmelsen, og gyldigheten, lovligheten og håndhevelsen av de øvrige bestemmelsene vil ikke på noen måte bli berørt eller forringet.

Gjeldende lov

Staten Delawares interne lover regulerer oppfyllelsen av disse brukervilkårene, uten hensyn til konflikter med slike staters juridiske prinsipper. Du samtykker til at domstolene i Delaware i USA har den eksklusive jurisdiksjonen ved alle tvister som oppstår som følge av eller som er relatert til brukervilkårene og bruken av dette nettstedet.

Hotwire reiseproduktregler og -begrensninger

Klikk her for å lese tilleggsvilkårene som gjelder for Hotellbestillinger og Hotwires HotDollars.

Priser

Prisene er dynamiske og varierer med bestillingsdatoen, lengden på oppholdet og hotellkategorien. Det finnes ingen garanti for at prisene som vises i søkeresultatene vil være tilgjengelige frem til de er bestilt.

Du er klar over at myndighetene i visse land kan pålegge ekstra skatter (som for eksempel turistskatter), som må betales lokalt. Du er ene og alene ansvarlig for å betale slike ekstra skatter.

Du er klar over at, med unntak av det som er nevnt under i forhold til skatter som vi må betale for tjenestene våre i New York (både staten og byen), samler vi ikke inn skatter som vi sender videre til skattemyndighetene. Hotelltilbyderne sender oss fakturaer inkludert eventuelle skatter. Hotelltilbyderne sender skattene til de aktuelle skattemyndighetene. Skattene vi belaster deg med i forbindelse med forhåndsbetaling av hoteller er de beregnede skattene (for eksempel omsetningsavgift, turistskatt, romskatt, særavgift, moms osv.) som vi betaler til hotelleverandøren for skatt på utleie av rommet. De er ikke en samling av skatter som du betaler til oss for at vi skal sende dem videre til skattemyndighetene. De faktiske skattebeløpene som vi betaler til hotellene kan variere fra gang til gang og avhenger av prisene, skattbarheten osv. som gjelder på tidspunktet for den faktiske bruken av hotellet av kundene våre. Vi krever en serviceavgift som kompensasjon for behandlingen av din reisebestilling. Våre serviceavgifter varierer med beløpet og typen hotellbestilling.

Hotwire-foretakene er ikke medleverandører sammen med tilbyderne som vi bestiller eller reserverer brukernes reiseordninger med. Skattbarheten og den aktuelle størrelsen på skatten varierer med beliggenheten.

Ved hotellopphold i byen New York samles omsetningsavgiftene fra staten New York og turistskattene fra byen New York inn både for leiebeløpet som mottas av hotellet for rommet og for beløpet vi krever for tjenestene våre. Ved hotellopphold i staten New York men utenfor byen New York samles omsetningsavgiftene inn for både leiebeløpet som mottas av hotellet for rommet og beløpet vi krever for tjenestene våre. Ved hotellopphold i staten New York med utenfor byen New York samles dessuten skatt inn for å dekke det skyldige skattebeløpet for leiebeløpet som mottas av hotellet for rommet. Serviceavgifter gjelder ikke for opphold på hotellrom i staten New York. Skatteregistreringsbevisene og -numrene for staten og byen New York er oppgitt under. Staten og byen New York har endret på lovene for å skattelegge tjenestene våre og krever at du skal informeres om disse ekstra skattene.

Begrensninger tilknyttet hotellbestillinger

Hotellbestillinger som er tilgjengelige via dette nettstedet er underlagt de publiserte reglene for det aktuelle hotellet. Hotwire tilbyr to typer priser: 1) Hotwires Hot Rate og 2) Hotwires standardpriser. En hotellpris som følges av ordene «Hotwires Hot Rate» i søkeresultatene og/eller på siden med bestillingsopplysningene, anses for å være Hotwires Hot Rate. Alle priser som ikke følges av ordene «Hotwires Hot Rate», anses for å være Hotwires standardpriser. Følgende restriksjoner gjelder:

For Hotwires Hot Rate-hoteller

 • Alle bestillingene er endelige og kan ikke endres, refunderes, byttes, kanselleres eller overføres til en annen part.
 • Navnet og den eksakte adressen til hotellet vises ikke før etter at betalingen av bestillingen er skjedd.
 • Når du bestiller vil kredittkortet ditt bli belastet med det viste beløpet selv om du ikke bruker bestillingen.
 • Romtypen vil bli bestemt av hotellet på bakgrunn av antallet gjester som ble oppgitt på bestillingstidspunktet. Alle bestillingene gjelder for opphold i røykfrie rom (avhengig av tilgjengelighet).
 • Tildelingen av hotellrom skjer ved innsjekking, og oppgraderinger er ikke tilgjengelige.
 • Det maksimale antallet rom som kan bestilles samtidig, er seks. Alle hotellrommene vil bli satt på samme navn, og gjesten som bestillingen er blitt satt på må være tilstede ved innsjekking.
 • Bestillinger som utføres via dette nettstedet kvalifiserer ikke for bonuspoeng eller klubbordninger.
 • Minimumsalderen for å sjekke inn på et hotellet er av Hotwire satt til 18 år.
 • Ved innsjekkingen må gjestene fremvise gyldig legitimasjon og kredittkort på sitt eget navn (hvor stort beløp som må være tilgjengelig på kortet varierer fra hotell til hotell). Debetkort aksepteres ikke nødvendigvis.
 • Prisene på Hotwire inkluderer ikke spesielle avgifter som belastes av hotellet ved utsjekking (f. eks. strømutgifter, konferanseavgifter, feriestedsavgifter og parkeringsavgifter). Kundene vil måtte betale disse avgiftene direkte på hotellene ved utsjekking.

For bestillinger til Hotwires standardpris

 • Hotwire-foretakene, som Hotwires samarbeidspartner Travelscape, forhandler frem visse rompriser på forhånd med hotellene. Romprisen som vises på nettstedet, er en kombinasjon av romprisen som er blitt forhandlet frem for rom som reserveres på dine vegne av Hotwire-foretakene og serviceavgiften de krever som kompensasjon for tjenestene de tilbyr. Du gir et Hotwire-foretak autorisasjon til å utføre bestillinger for den totale bestillingsprisen, som inkluderer Hotwires standardpris som vises på nettstedet og skatter og serviceavgifter.
 • Når du bestiller vil kredittkortet ditt bli belastet av et Hotwire-foretak, som Travelscape, med det fullstendige bestillingsbeløpet som vises.
 • Endrings- og avbestillingsvilkårene varierer med hotellet og romtypen. Du kan kansellere eller endre din bestilling til Hotwires standardpris, men du vil bli belastet med avbestillings- eller endringsavgiften som er oppført i reglene og begrensningene for hotellbestillingen.
 • Du vil få oppgitt endrings- og avbestillingsvilkårene før du bestiller. De vil dessuten være synlige i bestillingsbekreftelsen du mottar via e-post og på siden «Min konto».
 • Dersom du ikke kansellerer eller endrer bestillingen din før avbestillingsfristen som gjelder for hotellet du har bestilt er utløpt, vil du bli belastet med gjeldende nattlige priser, skatter og serviceavgifter. Du samtykker til å betale alle avbestillings- eller endringsavgifter som påløper.
 • I enkelte tilfeller kan noen bestillinger vise seg å ikke være mulige å endre eller kansellere etter at de er blitt utførte, i overensstemmelse med reglene og begrensningene for bestillinger til Hotwires standardpriser. Du samtykker til å rette deg etter de fastsatte vilkårene i forhold til din forhåndsbetalte bestilling til Hotwires standardpris.
 • Dersom du ikke møter opp til den første overnattingen og planlegger å sjekke inn for de påfølgende overnattingene i bestillingen din, må du bekrefte endringene dine ved å kontakte oss senest samme dato som den første overnattingen i bestillingen din for å forhindre av bestillingen din blir kansellert. Du må rette refusjonsforespørsler ved unnlatt oppmøte eller tidligere utsjekking innen 60 dager etter utsjekking.
 • Romtypen vil bli bestemt av hotellet på bakgrunn av antallet gjester som ble oppgitt på bestillingstidspunktet. Alle bestillingene gjelder for opphold i røykfrie rom (avhengig av tilgjengelighet).
 • Tildelingen av hotellrom skjer ved innsjekking, og oppgraderinger er ikke tilgjengelige.
 • Det maksimale antallet rom som kan bestilles samtidig, er seks. Alle hotellrommene vil bli satt på samme navn, og gjesten som bestillingen er blitt satt på må være tilstede ved innsjekking.
 • Bestillingene kan ikke overføres til en annen part.
 • Bestillinger som er utført via Hotwire, kvalifiserer ikke for bonuspoeng eller klubbordninger.
 • Minimumsalderen for å sjekke inn på et hotellet er av Hotwire satt til 18 år.
 • Ved innsjekkingen må gjestene fremvise gyldig legitimasjon og kredittkort på sitt eget navn (hvor stort beløp som må være tilgjengelig på kortet varierer fra hotell til hotell). Debetkort aksepteres ikke alltid.
 • Prisene på Hotwire inkluderer ikke spesielle avgifter som belastes av hotellet ved utsjekking (f. eks. strømutgifter, konferanseavgifter, feriestedsavgifter og parkeringsavgifter). Kundene vil måtte betale disse avgiftene direkte på hotellene ved utsjekking.

Hotwires HotDollars

Du må være en registrert bruker av Hotwire for å kunne opptjene og innløse Hotwires HotDollars. Du kan kun bruke Hotwires HotDollars på den fulle eller delvise kostnaden av en hotellbestilling på Hotwire. Alle bestillingene er underlagt gjeldende vilkår. Én (1) HotDollar tilsvarer verdien av én (1) amerikansk dollar. Dersom du endrer eller kansellerer en bestilling som du brukte Hotwires HotDollars på, vil du ikke motta refusjon for dine innløste HotDollars. Hotwires HotDollars:

 • må innløses fra kontoen de ble satt inn på,
 • kan ikke overføres, tildeles andre eller innløses mot kontanter,
 • utløper ett (1) år etter utstedelsesdatoen.

Du kan se hvor mange HotDollars du har når som helst ved å gå til «Min konto»-delen av nettstedet. Hotwire forbeholder seg retten til å endre eller avslutte Hotwires HotDollars-ordning, eller til å begrense personers tilgjengelighet til ordningen, etter eget skjønn, når som helst og uten forhåndsvarsel eller noe ansvar overfor deg. Selv om vi skulle komme til å ikke håndheve en eller flere av bestemmelsene i vilkårene for Hotwires HotDollars, betyr ikke dette at noen av disse bestemmelsene ikke lenger gjelder.

Bilutleie på Hotwire

Hotwire gir deg muligheten til å leie en bil gjennom samarbeidet vårt med Car Trawler på nettstedet http://cars.hotwire.com eller via vår samarbeidspartners kundeservice og salg. Bestillinger på Car Trawler er underlagt brukervilkårene til Car Trawler og byrået som du leier bilen fra. Alle opplysningene du deler med Car Trawler med samarbeidspartnere mens du befinner deg på http://cars.hotwire.com eller i kundesentrene til samarbeidspartnerne reguleres av Hotwires personvernerklæring. Du finner Car Trawlers brukervilkår i løpet av bestillingsprosessen på denne internettadressen: http://www.cartrawler.com/booking-conditions/?lang=no .